Paslaugos

01

PAGALBA Į NAMUS

Asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje, rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.

Šią paslaugą teikia VŠĮ „Jautri širdis“.

02

DIENOS SOCIALINĖ GLOBA ASMENS NAMUOSE

Tai kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu.  Šias paslaugas, pagal poreikį, gali teikti: individualios priežiūros darbuotojas, socialinis darbuotojas. 

03

ASMENINIO ASISTENTO PASLAUGA: 

Asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos teikimo tikslas – atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, suteikti asmeniui individualią pagalbą namuose.

04

SOCIALINĖ REABILITACIJA NEĮGALIESIEMS

Psichikos negalią turintiems žmonėms ypač sunku būna susirasti darbą, tvarkytis su savo pinigais ar kitu materialiniu turtu. Jie dažnai įsivelia į konfliktus su įvairiomis įstaigomis

05

BENDRUOMENINIAI ŠEIMOS NAMAI

Prevencinės socialinės paslaugos teikiamos visiems asmenims, šeimoms ir (ar) bendruomenėms

06

VAIKŲ DIENOS CENTRAS
VŠĮ ,,JAUTRI ŠIRDIS"

Šias paslaugas gali gauti vaikai iš socialinę riziką patiriančių šeimų ir jų šeimos;

07

KOMPLEKSINĖS PASLAUGOS (KOPA)

tai prevencinė socialinė paslauga, skirta asmens (šeimos), patyrusio (-ios) sunkumų,

Pagalba į namus

Pagalba į namus

Asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje, rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Šią paslaugą teikia VŠĮ „Jautri širdis“. Jei norite gauti šią paslaugą, Jums reikės pateikti dokumentus ir atlikti kelis veiksmus, apie kuriuos rasite informaciją žemiau.

Veiksmai, kuriuos reikia atlikti, norint gauti pagalbos į namus paslaugą:

 • užpildytą (gali būti pildoma vietoje) prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti formą (SP-8 forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro), kurią Centras užregistruoja;
 • užpildytas (gali būti pildoma vietoje) duomenų apie šeimos sudėtį, šeimos narių veiklos pobūdį ir jų socialinę padėtį formas (SP-1, SP-2 formas, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro);
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą nuolat gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams);
 • rūpintojo ar globėjo paskyrimo dokumentus (jei asmeniui išduoti);
 • esant reikalui gali būti prašoma pateikti ir kitus dokumentus, susijusius su asmens socialinių paslaugų poreikio nustatymu;

Kas gali gauti pagalbos į namus paslaugą?

Rokiškio ir Utenos rajono savivaldybės gyventojai, deklaravę gyvenamąją vietą ar faktiškai gyvenantys Rokiškio rajono savivaldybėje:

 • suaugusiems asmenims su negalia, kuriems nustatytas darbingumo lygis 0-55 proc. (neteikiama turintiems psichikos ir elgesio sutrikimų);
 • senyvo amžiaus asmenims, kuriems nustatytas specialiųjų poreikių lygis (nuo 70 metų specialiųjų poreikių lygio nustatymas nebūtinas) (neteikiama turintiems psichikos ir elgesio sutrikimų);
 • šeimoms, kai šeimos nariai (sutuoktiniai, sugyventiniai) atitinka aukščiau išvardintuose punktuose numatytas sąlygas;laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekusiems asmenims (šeimoms).
 • Mokestis už suteiktas paslaugas skaičiuojamas individualiai pagal asmens (arba jo šeimos) gaunamas pajamas.

  Kur kreiptis norint pasikonsultuoti dėl pagalbos į namus paslaugos?

  Dėl pagalbos į namus išsamesnės informacijos ir konsultacijos galite kreiptis telefonu.

DIENOS SOCIALINĖ GLOBA ASMENS NAMUOSE

DIENOS SOCIALINĖ GLOBA ASMENS NAMUOSE

Kas yra dienos socialinė globa asmens namuose?

Tai kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu.  Šias paslaugas, pagal poreikį, gali teikti: individualios priežiūros darbuotojas, socialinis darbuotojas. 

Jei norite gauti šią paslaugą, Jums reikės pateikti dokumentus ir atlikti kelis veiksmus, apie kuriuos rasite informaciją žemiau.

Veiksmai, kuriuos reikia atlikti, norint gauti dienos socialinės globos namuose paslaugas

 1. Susisiekite su socialiniu darbuotoju, aptarnaujančiu Jūsų seniūnijos gyventojus. Esant reikalui ir Jūsų patogumui mes galime Jums padėti susisiekti su Jūsų seniūnijos socialiniu darbuotoju arba atvykti pas jus į namus ir padėti užpildyti reikiamus dokumentus ir pristatyti Jūsų seniūnijos socialiniam darbuotojui.
 2. Užpildykite prašymo socialinėms  paslaugoms gauti formą (SP-8) ir pateikite reikiamus dokumentus (prašymo formą galite užpildyti savarankiškai arba kartu su savo seniūnijos socialiniu darbuotoju):
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą,
  • sveikatos priežiūros įstaigos užpildytą medicinos dokumentų išrašą (F027/a) kuriame būtina informacija apie asmens sveikatos būklę, su patvirtinimu, kad asmuo neserga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis. (dėl šio išrašo rekomenduojame kreiptis į savo šeimos gydytoją).
 3. Socialinis darbuotojas atvyks pas Jus ir per 20 dienų įvertins dienos socialinės globos poreikį. Sprendimą dėl paslaugų skyrimo priimama sudaryta Socialinės globos skyrimo komisija ne vėliau kaip per 20 dienų.
 4. Per 5 d. d. nuo sprendimo priėmimo informuosime Jus apie priimtą sprendimą. Jei nėra galimybės teikti paslaugų iš karto, būsite įrašytas į laukiančių paslaugos asmenų eilę
 5. Atsiradus galimybei, Jums bus pradėta teikti dienos socialinė globa asmens namuose. Pasirašoma Dienos socialinės globos asmens namuose teikimo ir mokėjimo už ją sutartis.

Kaip galima kreiptis dėl dienos socialinių globos paslaugų?

Dėl dienos globos paslaugų raštišku prašymu (SP-8) galima kreiptis:

 • Tiesiogiai į socialinius darbuotojos, pagal gyvenamąją vietą  seniūnijose.
 • Paštu, adresu Vytauto g. 25, Rokiškis;
 • Atsiųsti elektroniniu paštu, info@spcentras.lt;
 • Telefonu, kad suderinus laiką mes atvyktumėme į vietą ir padėtumėm užpildyti Jums prašymo formą.;

Kaip yra nustatomas dienos socialinės globos poreikis?

Asmens dienos socialinės globos poreikį vertina paskirti socialiniai darbuotojai.

Asmens socialinės globos poreikis nustatomas atsižvelgiant į asmens nesavarankiškumo lygį, asmeniui nustatytus specialiuosius poreikius, pagalbos mobilumui didinti poreikius, asmens pripažinimą neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje, pagalbą jam priimant sprendimus, asmens priskyrimą asmenų su sunkia negalia grupei. 

Dienos globa gali būti teikiama nuo 2 iki 10 val. per dieną iki 7 dienų per savaitę.

Paslaugų trukmė nustatoma individualiai vertinant poreikį, atsižvelgiant į asmens sveikatos būklę, socialinį ir fizinį savarankiškumą, gyvenimo ir buities sąlygas bei šeimos narių galimybes padėti.

Kas gali gauti dienos socialinės globos paslaugas?

Rokiškio ir Utenos rajono savivaldybės gyventojai, deklaravę gyvenamąją vietą ar faktiškai gyvenantys Rokiškio rajono savivaldybėje:

Dienos globos gavėjai yra:

 • suaugę asmenys su sunkia negalia;
 • senyvo amžiaus asmenys su sunkia negalia;
 • vaikai su sunkia negalia.

Kur reikėtų kreiptis, norint gauti dienos socialinės globos paslaugas?

Dėl dienos globos prašome kreiptis pagal gyvenamąją vietą į socialinio darbo organizatorius seniūnijose arba telefonu.

ASMENINIO ASISTENTO PASLAUGA: 

ASMENINIO ASISTENTO PASLAUGA: 

Asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos teikimo tikslas – atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, suteikti asmeniui individualią pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtų gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse.

Kas gali gauti asmeninę pagalbą? 

Teisę gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurių funkcijos, veikla, dalyvumas dėl negalios yra visiškai arba iš dalies apriboti (negali savarankiškai orientuotis, judėti, dirbti, kurti ir (ar) tvarkyti asmeninio ir socialinio gyvenimo) ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.

Kokius dokumentus pateikti? 

Asmuo, pageidaujantis gauti asmeninę pagalbą, ar jo tėvai, įtėviai ar globėjai (rūpintojai), ar vaikai (įvaikiai), ar asmens įgaliotas atstovas kreipiasi į vietos seniūniją arba į VŠĮ „ Jautri širdis“ ir pateikia:

 • nustatytos formos prašymą-paraišką dėl asmeninės pagalbos;
 • asmens negalią patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją: Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą Neįgaliojo pažymėjimą ar Neįgalumo lygio pažymą, ar Darbingumo lygio pažymą, ar Specialiųjų poreikių lygio pažymą, prašoma pateikti, jeigu nėra informacinėse sistemose;
 • dokumentus, pažymas arba jų kopijas, patvirtinančius asmens gaunamas pajamas (netaikoma, jei asmuo ar asmens atstovas prašyme-paraiškoje pažymi, kad sutinka apmokėti visą sumą, lygią asmeniui savivaldybės vykdomosios institucijos nustatytam mokėjimo už asmeninę pagalbą dydžiui), prašoma pateikti, jeigu nėra informacinėse sistemose;
 • dokumentus ar jų kopijas ir (ar) kitą informaciją, pagrindžiančius prioriteto suteikimą (pavyzdžiui, moksleivio ar studento pažymėjimo kopiją, darbdavio pažymą, dokumentą ar pažymą, kad yra registruotas Užimtumo tarnyboje, ir pan.) (taikoma, jei kreipiasi prioritetą turintys gauti asmeninę pagalbą asmenys), prašoma pateikti, jeigu nėra informacinėse sistemose;
 • dokumentus, patvirtinančius asmens atstovavimo pagrindą, ar jų kopijas (pavyzdžiui, gimimo liudijimą, teismo sprendimą (nutartį), įgaliojimą, asmens ar asmens atstovo raštišką sutikimą, kad asmeninės pagalbos gavimo klausimais asmeniui gali atstovauti kitas asmuo (nurodomas atstovaujamo ir atstovaujančio asmens vardas, pavardė, gimimo data) ir pan.) (taikoma, jei kreipiasi asmens atstovas).

Jei socialiniam darbuotojui reikalingi papildomi dokumentai ir (ar) informacija, susijusi su asmeninės pagalbos poreikio nustatymu, nenurodyti sąraše, socialinis darbuotojas gali prašyti asmens ar asmens atstovo pateikti papildomus dokumentus (jų kopijas) ir (ar) kitą informaciją, reikalingą pildant klausimyną. 

Asmeninės pagalbos poreikį asmeniui, vadovaudamasis vertina ir nustato socialinis darbuotojas.  Asmens ar asmens atstovo sutikimu (pageidavimu), vertinant asmens asmeninės pagalbos poreikį, gali dalyvauti ir neįgaliųjų nevyriausybinės organizacijos atstovas. Asmeninės pagalbos asmeniui poreikis nustatomas vieniems metams nuo sprendimo priėmimo dienos. 

 

PRIORITETĄ GAUTI ASMENINĘ PAGALBĄ TURI ASMENYS, KURIE:

 • mokosi pagal formaliojo švietimo programas;
 • dirba arba ieško darbo, naudodamiesi Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar kitų organizacijų teikiamomis pagalbos įsidarbinant paslaugomis;
 • gyvena vieni.

KAIP PATEIKTI DOKUMENTUS:

Asmenys, kurie pageidauja gauti asmeninę asistento pagalbą, gali kreiptis ir pateikti prašymą: 

 • elektroniniu paštu;
 • atvykus į vietą arba suderinus laiką pasikviesti mūsų specialistą, kuris padės užpildyti dokumentus;

Kokias paslaugas gali suteikti asmeninis asistentas? 

Asmeninis asistentas, atsižvelgdamas į konkretaus asmens poreikius, asmens galimybes ir Sutartyje nustatytas sąlygas:

 • teikia asmeniui pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatindamas jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime;
 • teikia asmeniui individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padeda apsirengti, nusiprausti, nusimaudyti, pasinaudoti tualetu ir kt.);
 • lydi asmenį į sveikatos priežiūros ir (ar) kitas valstybės ir (ar) savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, užimtumo įstaigas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą ir kt., teikia pagalbą judant įvairiais paviršiais ir kt.;
 • teikia pagalbą asmeniui maitinimosi procese (paruošia stalo įrankius, padeda juos pakelti ir palaikyti valgymo metu, planuoti mitybą ir kt.);
 • teikia asmeniui individualią pagalbą, padedančią adekvačiai reaguoti į jį supančią aplinką, užmegzti ir palaikyti su ja socialinius santykius (bendrauti, kalbėti, orientuotis laike ir aplinkoje, laikytis dienos režimo, ugdytis savivoką, gebėjimą disponuoti finansiniais ištekliais, tinkamai vartoti vaistus, būti socialiai aktyviam, organizuoti poilsį, laisvalaikį ir kt.).

Kokios paslaugos nėra teikiamos? 

Asmeninis asistentas neteikia pagalbos, susijusios su mokymo, sveikatos priežiūros ar nepilnamečio asmens priežiūros procesu (pavyzdžiui, neatlieka už asmenį buities ir namų ruošos darbų, nevykdo slaugytojo ar slaugytojo padėjėjo, pagalbos priimant kasdienius sprendimus, mokytojo padėjėjo funkcijų ir kt.).

Kiek kainuoja paslauga? 

asmens su negalia, kuriam reikalinga asmeninė pagalba, pajamos yra mažesnės už 294 eurų, už asmeninę pagalbą asmeniui nereikėtų mokėti. Jeigu pajamos didesnės, asmuo turėtų apmokėti ne daugiau kaip 20 proc. pagalbos teikimo kaštų, o asmens įmoka neturėtų viršyti 20 proc. pajamų. 

SOCIALINĖ REABILITACIJA NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE

SOCIALINĖ REABILITACIJA NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE

Psichikos negalią turintiems žmonėms ypač sunku būna susirasti darbą, tvarkytis su savo pinigais ar kitu materialiniu turtu. Jie dažnai įsivelia į konfliktus su įvairiomis įstaigomis, kurios jiems grasina teismais ar antstoliais. Taip pat nepakanka paslaugų į namus sunkiems psichikos ligoniams. Atsiradus poreikiui teikti daugiau trūkstamų paslaugų 2022 m. buvo įkurta Viešoji įstaiga „Jautri širdis“.

Kas yra SOCIALINĖ REABILITACIJA NEĮGALIESIEMS?

Kompleksiškai pagal negalios pobūdį, sunkumą ir specifiką teikiamos socialinių, savarankiško gyvenimo, mokymosi, darbinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ar atkūrimo paslaugas, kuriomis siekiama įgalinti asmenis su negalia savarankiškai gyventi bendruomenėje, ugdytis ir dalyvauti darbo rinkoje ar užimtumo veikloje.

Kokia paslaugos sudėtis?

Pagrindinės paslaugos:

 • Socialinių ir (ar) kasdieninių savarankiško gyvenimo įgūdžių, gebėjimų ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas, suteikiant bendrąsias žinias ir praktiškai mokant spęsti dėl negalios buityje ir (ar) aplinkoje kylančias problemas.
 • Mokymosi, užimtumo ir (ar) darbinių įgūdžių ugdymas, atkūrimas ir (ar) stiprinimas, padedant pasirengti dalyvauti darbo rinkoje ir (ar) įsidarbinti, ir (ar) išsilaikyti darbo vietoje ar dalyvauti užimtumo veikloje.

Papildomos paslaugos:

 • Palydėjimas ir (ar) transporto organizavimas.
 • Aktyvaus judėjimo ir sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas.
 • Saviraiškos įgūdžių ir meninių gebėjimų lavinimas ir (ar) palaikymas.
 • Individuali ir (ar) grupinė emocinė-psichologinė pagalba, savitarpio paramos grupės.

Kokie yra pagrindiniai UŽDAVINIAI?

Organizuoti ir teikti socialines paslaugas, kurių nepakanka psichikos negalią turintiems asmenims ir jų šeimų nariams, suteikiant jiems reikalingą paramą ir pagalbą;

1. Organizuoti kokybiškas dienos užimtumo paslaugas neįgaliesiems dienos centre;

2. Suteikti pagalbą sprendžiant motyvacijos dirbti ir dalyvauti profesinėje reabilitacijoje, mokytis didinimo klausimus, konsultuoti sprendžiant darbo paieškos, įsidarbinimo, palaikymo darbo vietoje problemas ir suteikti reikiamą pagalbą lankantis užimtumo, ugdymo, reabilitacijos ar kitose įstaigose;

3. Tenkinti neįgaliųjų psichologines, socialines, kultūrines reikmes, organizuojant neįgaliųjų užimtumą kūrybiniuose amatų ir meninių gebėjimų lavinimo būreliuose, lavinti jų saviraišką, padėti įsisavinti amato pagrindus ir ugdyti jų praktinius darbinius įgūdžius; 

4. Didinti kasdienį fizinį neįgaliųjų aktyvumą, atsižvelgiant į jų negalios pobūdį bei individualias galimybes, kinezeterapeutui vedant mankštos užsiėmimus bei sveikos gyvensenos užsiėmimus; 

5. Skatinti neįgaliųjų šeimos narius aktyviau dalyvauti sprendžiant kylančias emocines ir rūpinimosi neįgaliaisiais šeimoje problemas, geriau pažinti neįgalaus asmens ligą ar negalią, mokyti realiai vertinti neįgalaus asmens galimybes ir spręsti prisitaikymo problemas. 

BENDRUOMENINIAI ŠEIMOS NAMAI

PREVENCINĖS SOCIALINĖS PASLAUGOS

Prevencinės socialinės paslaugos teikiamos visiems asmenims, šeimoms ir (ar) bendruomenėms, siekiančioms stiprinti asmens (šeimos) gebėjimą savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir asmens (šeimos) dalyvavimu visuomenės gyvenime, stiprinti bendruomenės socialinį aktyvumą ir skatinti bendruomenės socialinę įtraukti, taip pat stiprinti asmens (šeimos) žinias ir ugdyti įgūdžius, kad ateityje būtų išvengta galimų socialinių problemų ir socialinės rizikos atsiradimo.

Šioms paslaugoms priskiriama potencialių socialinių gavėjų paieškos paslauga, kompleksinės paslaugos šeimai, darbas su bendruomene ir kitos paslaugos.

Prevencines socialines paslaugas Rokiškio rajono savivaldybėje organizuoja ir teikia:

Viešoji įstaiga ,,Jautri širdis“, Vytauto g. 25, Rokiškis, el.p. socpaslaugos@jautrisirdis.lt tel. +370 623 05430.

Ši įstaiga yra bendruomeninių šeimos namų funkcijų vykdytojas, bei kompleksinių paslaugų šeimoms teikėjas.

Prevencinių socialinių paslaugų teikimą reglamentuoja:

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. lapkričio 23 d. įsakymas Nr. A1-776 ,,Dėl prevencinių socialinių paslaugų patvirtinimo“.

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos 2023 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. AV-299 ,,Dėl bendruomeninių šeimos namų ir kompleksinių paslaugų teikėjo paskyrimo“.

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos 2023 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. AV-300 ,,Dėl prevencinių socialinių paslaugų planavimo, organizavimo ir teikimo Rokiškio rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“.

 

VAIKŲ DIENOS CENTRAS VŠĮ ,,JAUTRI ŠIRDIS"

Šias paslaugas gali gauti vaikai iš socialinę riziką patiriančių šeimų ir jų šeimos; vaikai su elgesio ir emocijų sutrikimais ir jų šeimos; visi kiti vaikai ir jų šeimos., kurių gyvenamoji vieta Rokiškio rajono savivaldybė.

Šios įstaigos užimtumo metu vaikai gali lavinti savo socialinius įgūdžius, kartu ruošti pamokas, užsiimti popamokinė veikla, maisto gaminimas, sportinė veikla, dainavimas, šokiai, muzikinė veikla, kompiuterinių įgūdžių ugdymas.

Vaikų užimtumo laisvalaikio vasarą organizavimas, psichologo paslaugų organizavimas, nuolatinių ryšių su savo veiklos teritorijoje veikiančiomis mokyklomis, policija, nevyriausybinėmis organizacijomis, kitomis socialinių paslaugų įstaigomis, savivaldybės ir gyvenamosios vietos bendruomenėmis, bendrijomis ir su vaiko teisių apsauga susijusiomis bei pagalbą vaikams, šeimai teikiančiomis institucijomis ir įstaigomis – socialinės paramos skyriumi, seniūnijomis, kitomis įstaigomis ir organizacijomis (pvz., sveikatos priežiūros) – plėtojimą ir palaikymą.

Vykstame į išvykas, organizuojame stovyklas, smagiai leidžiame laiką mūsų centro patalpose.

Lankant vaikų dienos centrą stipriai sumažėja vaikų nepriežiūros bei apleistumo rizikos, pagerėja vaikų fizinė ir emocinė sveikata, bendravimo įgūdžiai, mokymosi motyvacija bei rezultatai.

KOMPLEKSINĖS PASLAUGOS (KOPA)

Kompleksinės paslaugos šeimai – tai prevencinė socialinė paslauga, skirta asmens (šeimos), patyrusio (-ios) sunkumų, gebėjimams savarankiškai spręsti iškilusias problemas stiprinti, siekiant ateityje išvengti galimų didesnių socialinių problemų ir (ar) socialinės rizikos.

Kompleksinės paslaugos šeimai:
•    individualios ir (ar) grupinės konsultacijos asmenims, patiriantiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje;
•    savitarpio pagalbos grupės asmenims, patyrusiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje;
•    socialinių įgūdžių grupės vaikams ir paaugliams – vaikų ir paauglių gyvenime reikalingų įvairius socialinius įgūdžius, nuostatas ugdančių teminių grupių užsiėmimus;
•    tėvystės mokymai – paslaugos, teikiamos šeimoms, norinčioms tobulinti ar įgyti tėvystės įgūdžių, siekiant išugdyti geriausias tėvų ir vaikų savybes ir padėti jiems atskleisti savo gebėjimus ir galimybes;
•    šeimos mediacija – paslauga, teikiama neteisminiam civilinių ginčų taikinamajam tarpininkavimui, siekiant ginčus, tarpusavio konfliktus spręsti taikiai;
•    šeimos konsultavimas asmens (šeimos) namuose gimus kūdikiui, nustačius neįgalumą ir (ar) specialiuosius poreikius asmeniui ir kt.;
•    pavėžėjimo paslauga asmenims (šeimoms), gaunantiems kompleksines paslaugas, jei nėra galimybių naudotis viešuoju transportu ar asmeniniu transportu;
•    vaikų priežiūros paslauga (tuo pačiu metu, kai tėvams teikiamos kitos kompleksinės paslaugos, bei iki 4 val. per dieną visiems tėvams).